fbpx
×

Andmekaitse- ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Viimati uuendatud 4.juuni 2021

Meie, Graspic OÜ, äriühing, mis on asutatud ja registreeritud Eesti äriseadustiku alusel ning mille registrinumber on 14611405 (edaspidi „Graspic“, „meie“ või „me“), oleme koostanud siinsed andmekaitse- ja küpsiste kasutamise põhimõtted (edaspidi „põhimõtted“), et teavitada teid sellest, kuidas me kogume, kasutame ja avaldame isikuandmeid, mis me teilt saame, kui kasutate meie mobiilirakendust Graspic ja/või meie veebisaiti https://www.graspic.app/ , mille kaudu pakume teile mitmesuguseid vahendeid ja teenuseid (edaspidi mõlemad koos „teenused“). Meie teenuseid kasutades nõustute käesolevas dokumendis kirjeldatud andmekaitsepõhimõtetega. Kui te nende põhimõtetega nõus ei ole, siis lõpetage meie teenuste kasutamine kohe. Need põhimõtted kehtivad ka potentsiaalsetele klientidele.

Käesolev dokument on juriidilise kaaluga avaldus, mis selgitab, kuidas me teilt andmeid kogume, kuidas me neid andmeid jagame ja kuidas te saate piirata meiepoolset andmete jagamist. Pange tähele, et need põhimõtted ei kehti sellisele sisule, suhtluse käigus esitatud teabele ja muudele isikuandmetele, mille on esitanud ja mida on ühtlasi töödelnud meie kasutajad (määratletud allpool) teenuste kasutamisel. Sellisel juhul on kasutaja nende isikuandmete (määratletud allpool) vastutav töötleja (määratletud allpool) ja vastutab nende töötlemise eest ise. Me soovitame kasutajatel hoolikalt kaaluda, millist sisu ja kellega jagada, näiteks siis, kui kutsute pereliikmeid, sõpru või teisi kasutajad teie esitatud sisu vaatama ja sellele vastama. Ei meie ega teie saa kontrollida nende isikute tegevust, kellega otsustate oma andmeid jagada. Teie isikuandmed ei ole teistele meie teenuste kasutajatele nähtavad, välja arvatud juhul, kui te ise neile juurdepääsuks loa annate.

Need põhimõtted ei moodusta füüsilise või juriidilise isiku ja Graspicu vahel sõlmitud lepingut. Siinsed põhimõtted kuuluvad Graspicu kasutustingimuste juurde ja on nendega kooskõlas. Lugege need põhimõtted läbi ja kui teil tekib küsimusi või soovite nende kohta tagasisidet anda, siis võtke meiega ühendust.

Meie äriühing on registreeritud Eesti Vabariigis ning teie isikuandmete töötlemist reguleerivad Eesti seadused. Käesolev dokument on kirja pandud eesti keeles, tagamaks, et mis tahes teie isikuandmete töötlemisega seotud teave oleks kättesaadav teile mõistetavas ning kergesti arusaadavas ja selges keeles.

1. Terminid

Siinsetes põhimõtetes on kasutatud termineid, millel on allpool esitatud tähendus.

1.1. Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Siinsete põhimõtete kontekstis on teie isikuandmete vastutav töötleja Graspic.

1.2. Volitatud töötleja (või teenuseosutaja) – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Isikuandmete tõhusamaks töötlemiseks võime kasutada eri teenuseosutajate teenuseid.

1.3. Andmekaitsealased õigusaktid – kõik kohaldatavad õigusaktid, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärus.

1.4. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta isikuandmed käivad.

1.5. Isikuandmete kaitse üldmäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

1.6. Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta, keda saab nende andmete põhjal (või nende andmete ja muude meie valduses olevate või tõenäoliselt meie valdusse jõudvate andmete põhjal) tuvastada.

1.7. Avalik ala – teenused, mida saavad kasutada nii kasutajad kui ka külastajad ilma, et peaksid end sisse logima.

1.8. Piiratud ala – teenused, mida saavad kasutada ainult kasutajad, kes on end sisse loginud.

1.9. Kasutusandmed – automaatselt kogutavad andmed, mis tekivad teenuste kasutamisel või lähtuvad teenuste enda taristust (nt veebilehe külastamise kestus).

1.10. Kasutaja – isik, kes ei ole külastaja ja kellel on juurdepääs ka piiratud alale. Kasutaja on ühtlasi andmesubjekt.

1.11. Külastaja – isik, kes ei ole kasutaja ning kellel on juurdepääs üksnes avalikule alale, mitte piiratud alale. Külastaja on ühtlasi andmesubjekt.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

2.1. Isikuandmed

Teenuste kasutamisel palume teil esitada teatavad isiku tuvastamist võimaldavad andmed, mille abil saame teid tuvastada ja teiega vajaduse korral ühendust võtta. Isikuandmete hulka kuuluvad näiteks nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress, IP-aadress, fotod, dokumendid ja muud andmed, mis te meie teenuseid kasutades olenevalt teenuste iseloomust esitate ning mille põhjal on võimalik kindlaks teha konkreetne isik.

Te võite meiega isikuandmeid jagada mitmel viisil. Näiteks siis, kui registreerite oma konto, kasutate meie teenuseid või saadate meile teenuste kasutamisega seotud päringuid.

Me võime teie isikuandmeid kasutada selleks, et saata teile uudiskirju, turundus- ja müügiedendusmaterjale ning muud teie jaoks huvipakkuvat teavet. Kui võtame teiega ühendust otseturunduse raames, lähtudes meie õigustatud huvist  pakkuda teile oma teenuseid, siis arvestame igasugust mõju, mida meie tegevus võib avaldada teile ja teie õigustele, mis tulenevad andmekaitsealastest ja muudest asjaomastest õigusaktidest, ning püüame seda mõju tasakaalustada. Kui te ei soovi meilt enam teateid saada, siis klõpsake loobumislinki või järgige loobumisjuhiseid, mis on esitatud igas meie saadetud e-kirjas.

2.1.1. Laste isikuandmed

Kuna lapsed on isikuandmete jagamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning oma õigustest vähem teadlikud, vajavad nad suuremat kaitset. Selle tagamiseks on meie teenused suunatud üksnes neile, kes on vähemalt 16 -aastased. Meie teenused ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele ja teadlikult me nende isikuandmeid ei kogu. Kui saame teada, et oleme kogunud alla 16-aastaste laste isikuandmeid või muid andmeid, mis on vastuolus siinsete põhimõtetega, siis teeme mõistlikke jõupingutusi, et need andmed üles leida ja oma süsteemist eemaldada.

2.2. Kasutusandmed

Me võime koguda andmeid ka selle kohta, kuidas meie teenuseid kasutatakse. Neid andmeid kogume ja töötleme me anonüümselt ehk kasutamata isikustatud veebiküpsiseid. Lisaks kasutame me Facebook Pixel teenust, mis töötleb küpsiste ja muude tehnoloogiate abil teie kasutusandmeid, et suunata teile sotsiaalmeedia reklaame kui olete külastanud meie veebilehte.

3. Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?

3.1. Isikuandmete kaitse põhimõtted

Eelkõige on oluline rõhutada, et järgime isikuandmete töötlemisel kõiki asjaomaseid andmekaitsealaseid õigusakte ja põhimõtteid. Need põhimõtted on järgmised.

 • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus – me töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil.
 • Eesmärgi piirang – me kogume teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärasel eesmärgil ning töötleme neid üksnes nii kaua, kui on eesmärgi täitmiseks vajalik.
 • Võimalikult väheste andmete kogumine – me tagame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud nendega, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
 • Õigsus – me rakendame kõiki mõistlikke abinõusid, et ebaõiged või mittetäielikud andmed ajakohastada või need kustutada. Teil on õigus nõuda, et me teiega seotud ekslikud andmed kustutaksime või need parandaksime, ning me teeme seda ühe kuu jooksul.
 • Säilitamise piirang – me kustutame teie isikuandmed kohe, kui me neid enam ei vaja.
 • Usaldus ja konfidentsiaalsus – me hoiame teie isikuandmeid turvaliselt ja kaitseme neid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3.2. Eesmärgid ja õiguslik alus

Me kogume eri liiki andmeid mitmesugustel eesmärkidel, et pakkuda teile teenuseid ja neid paremaks muuta. Meie õiguslik alus teie isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks oleneb kogutavate isikuandmete liigist ning konkreetsest kontekstist, milles me neid kogume.

Graspic võib teie isikuandmeid töödelda järgmistel põhjustel: a) selleks, et saaksime teiega lepingu sõlmida; b) te olete meile selleks loa andnud; c) töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei tühista neid ja/või d) selleks, et seadust järgida.

Kasutame kogutud isikuandmeid järgmistel põhjustel:

 • selleks, et teile järjepidevalt võimalikult häid teenuseid pakkuda ja neid täiustada;
 • selleks, et teavitada teid meie teenustes tehtud muudatustest;
 • selleks, et koguda ja analüüsida väärtuslikku teavet ning selle tulemusena oma teenuseid parandada (anonüümsed andmed);
 • selleks, et teenuste kasutamist seirata;
 • selleks, et luua ja hallata kasutajakontosid;
 • selleks, et pakkuda kasutajatuge;
 • selleks, et teha kasutuse kohta anonüümset statistikat;
 • selleks, et tuvastada, ennetada ja lahendada tehnilisi probleeme;
 • selleks, et täita seadusest tulenevaid ja järelevalveasutuste esitatavaid nõudeid;
 • selleks, et vastata teie päringutele;
 • selleks, et halduslikel põhjustel teiega ühendust võtta, lahendamaks teiega seotud probleeme.

Me ei kasuta isikuandmeid teie profiilianalüüsi koostamiseks ega võimalda seda teha ka kolmandatel isikutel.

3.2.1. Nõusolekul põhinev töötlemine

Kui Graspic töötleb teie isikuandmeid nõusoleku alusel (nt otseturunduse ja turu-uuringute tegemiseks, kasutajarühmade kohta statistiliste uuringute ja analüüside koostamiseks, sarnaste sihtrühmade moodustamiseks, aruandluseks ja riskijuhtimiseks, et mõista paremini kasutajate ootusi ning töötada välja vastavad mudelid, tooted, teenused ja protsessid), siis saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole peatükis „Meie kontaktandmed“ kirjeldatud viisil. Juhime tähelepanu asjaolule, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellele eelnenud andmetöötluse seaduslikkust.

Te saate tagasi võtta ka nõusoleku, mille olete andnud meilt e-posti teel otseturundusteadete saamise kohta, ja loobuda neist kas osaliselt või täielikult, klõpsates loobumislinki või järgides loobumisjuhiseid, mis on esitatud igas meie e-kirjas.

Pidage meeles, et kui te annate meile nõusoleku töödelda oma isikuandmeid täiendavatel eesmärkidel, siis võime teie isikuandmeid nii ka töödelda.

4. Kuidas me võime isikuandmeid jagada?

4.1. Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmeid võidakse edastada sellistesse seadmetesse (ja neid seal ka hoida), mis paiknevad väljaspool teie riiki või sellises jurisdiktsioonis, kus kehtivad teistsugused andmekaitseseadused kui teie jurisdiktsioonis. Isikuandmete edastamisel järgime isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, tagades isikuandmete piisava kaitse.

Me rakendame mõistlikkuse piires kõiki vajalikke abinõusid, et tagada teie andmete turvalisus ja nende töötlemine kooskõlas käesolevate põhimõtetega ning kanda hoolt selle eest, et teie isikuandmeid ei edastataks ühelegi organisatsioonile ega riigile, kus ei ole kehtestatud piisavaid kontrollimeetmeid teie isiku- ja muude andmete kaitseks.

Kui annate siinsetele põhimõtetele nõusoleku ja seejärel esitate oma isikuandmed, siis olete nõus ka oma andmete edastamisega.

4.2. Volitatud töötlejad

Me võime oma teenuste osutamise hõlbustamiseks kaasata kolmandatest isikutest ettevõtjaid ja indiviide, et nad osutaksid teenuseid meie nimel, osutaksid seotud teenuseid või aitaksid analüüsida meie teenuste kasutamist, mida tehakse anonüümseid andmeid kasutades. Seejuures kuulub kogu vastutus teie andmete töötlemise eest Graspicule. Kolmandad isikud saavad teie andmetele juurde pääseda üksnes selleks, et täita äsja nimetatud ülesandeid volitatud töötlejatena meie nimel. Nad on kohustatud teie isikuandmeid mitte avaldama ega kasutama neid ühelgi muul eesmärgil.

4.3. Kolmandad isikud

Meie teenused võivad sisaldada viiteid või linke kolmandate isikute veebisaitidele, nende pakutavatele teenustele ja sotsiaalmeedia platvormidele. Pidage meeles, et kui te lähete nende linkide kaudu kolmandate isikute veebisaitidele, teenusekeskkonda või platvormidele, siis edastatakse kõik andmed, mis te seal esitate, otse nende veebisaitide, teenuste või platvormide käitajatele ning teie andmeid töödeldakse vastavalt nende käitajate põhimõtetele (kui need on olemas), mis reguleerivad isikuandmete kaitset ja turvalisust. Meie ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide ja teenuste sisu ega nende puhul võetavate andmekaitse- ja turvameetmete eest, hoolimata sellest et olete nende saitide ja teenusteni jõudnud meie teenuste kaudu. Soovitame teil selgitada välja kolmandate isikute andmekaitsepõhimõtted, enne kui neile enda kohta andmeid esitate.

4.4. Isikuandmete avaldamine

Teatud juhtudel võidakse meid kohustada teie isikuandmeid avaldama: siis, kui see on seadusega nõutav või kui avaliku sektori asutused (nt kohus või riigiasutus) esitavad selleks kehtiva taotluse. Meil on õigus avadalda teie isikuandmed või muu teave ka siis, kui me heauskselt leiame, et see on sobilik või vajalik, et i) ettevaatusabinõuna vastutust vältida, ii) kaitsta end või teisi pettuse või andmete kuritahtliku või muu ebaseadusliku kasutamise või tegevuse eest, iii) uurida kolmandate isikute nõudeid või süüdistusi ning end nende eest kaitsta, iv) kaitsta teenuste ja nende võimaldamiseks kasutatavate süsteemide ja vahendite turvalisust ja usaldusväärsust, ning v) kaitsta meie vara või seadusest tulenevaid õigusi, täita meiega sõlmitud lepinguid või kaitsta teiste isikute õigusi, vara ja turvalisust.

Me teavitame kasutajaid ja külastajaid ametiasutuste esitatud päringutest nii suures ulatuses, kui seaduses on lubatud, ja kasutame selleks oma suhtluskanaleid.

5. Küpsised ja muu jälgimistehnoloogia

5.1. Küpsiste kasutamise eesmärk

Me kasutame automaatselt kogutud andmeid ja muud teavet, mille oleme saanud oma teenuste kaudu küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia vahendusel, et i) teenuseid kasutaja või külastaja eelistustele vastavaks muuta, näiteks jätta meelde nende andmed, et nad ei peaks sama infot järgmisel korral uuesti sisestama; ii) esitada kasutajale või külastajale isikupärastatud reklaami, sisu ja teavet; iii) seirata ja analüüsida teenuste tõhusust ja kolmandate isikute turundustegevust; iv) seirata veebisaidi kasutuse koondnäitajaid, näiteks külastajate hulka ja vaadatud veebilehtede arvu.

5.2. Küpsiste liigid

Kasutame alljärgnevaid küpsiseid.

5.2.1. Lokaliseerimisküpsised (asukohaküpsised) võimaldavad meil kasutuskogemuse kohandamisel arvestada teie asukohaga. Asukoht määratakse anonüümselt.

5.2.2. Veebisaidi funktsioonide ja teenuseküpsised aitavad meil teile tõhusamalt tooteid ja teenuseid pakkuda. Me võime neid küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid kasutada ka selleks, et rakendada sotsiaalmeedia pistikprogramme (Facebook Pixel) meie veebikülastajatele sotsiaalmeedias reklaami suunamiseks.

5.2.2.1. Plausible. Selle anonüümse veebianalüütika teenuse abil kogume andmeid selle kohta, kuidas külastajad ja kasutajad meie teenuseid kasutavad. Graspic kasutab seda teavet aruannete koostamiseks ja teenuste täiustamiseks. Nende küpsiste abil kogutud andmed ei võimalda isikuid tuvastada.

5.3. Küpsiste aegumistähtaeg

Facebook Pixel küpsiste säilitustähtaegade ja kustutamise kohta saad täpsemalt lugeda siit.

6. Kasutajate ja külastajate õigused

Teil kui isikul, kelle isikuandmeid selles dokumendis kirjeldatud viisil töödeldakse, on mitmesugused õigused. Allolevas loetelus on need üldjoontes kirja pandud.

 • Õigus nõusolek tagasi võtta: kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes kirjeldatud viisil, võite nõusoleku igal ajal ka tagasi võtta, kuid selle mõju avaldub üksnes edasiulatuvalt. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nende andmete töötlemise seaduslikkust, mida töödeldi enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus andmetega tutvuda: teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning kui töödeldakse, siis tutvuda nii oma isikuandmete kui ka muu teabega, mis nende andmete töötlemist puudutab ja mis on esitatud ka siinsetes põhimõtetes.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda, et teid puudutavad ebaõiged isikuandmeid parandataks või neid täiendataks, juhul kui need on mittetäielikud.
 • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): teil on õigus nõuda, et me teid puudutavad isikuandmed kustutaksime. Kui isikuandmed kustutakse teie soovil, hoiame alles koopiad ainult sellise teabe kohta, mis on vajalik meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, õigusaktide järgimiseks, vaidluste ja probleemide lahendamiseks ning teiega sõlmitud lepingu jõustamiseks.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teil on õigus nõuda, et me teie isikuandmete töötlemist piiraksime.
 • Andmete ülekandmise õigus: teil on õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale või lasta need edastada meil otse teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes ning me lõpetame teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
 • Õigus esitada kaebus: teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta kaebus meie andmekaitseametnikule, saates oma kaebuse e-posti aadressil support@graspic.app, või andmekaitseasutusele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega Euroopa Majanduspiirkonas (EMP). Kuna Graspic on Eestis tegutsev vastutav töötleja, on peamine meie üle andmekaitsealast järelevalvet teostav asutus Eesti Andmekaitse Inspektsioon (registrijärgne asukoht Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel +372 627 4135, e-post info@aki.ee).

Pidage meeles, et ülal kirjeldatud õiguste teostamisel tuleb järgida teatud nõudeid ja vastata teatud tingimustele, mis on sätestatud andmekaitsealastes õigusaktides.

Kui soovite tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega või teostada muid ülal loetletud õigusi, siis esitage meile selle kohta taotlus, kasutades peatükis „Meie kontaktandmed“ esitatud andmeid.

Enne teie taotlusele vastamist võime paluda teil oma isikusamasuse tuvastada.

7. Turvalisus

Oleme pühendunud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Selleks, et vältida isikuandmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut, kuritarvitamist, avalikustamist või muutmist, neile ilma loata juurde pääsemist ning nende mis tahes muud ebaseaduslikku töötlemist, nagu on sätestatud kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides, oleme kehtestanud – ja ka kolmandast isikust teenuseosutajad ja/või töötlejad, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie kehtestatud juhendite järgi, on kehtestanud – sobivad ja põhjendatud tehnilised, korralduslikud ja füüsilised meetmed, mille abil kaitsta meie kogutavaid isikuandmeid ning neid töödelda veebis või muul viisil seoses teiepoolse teenuste kasutamisega. Need meetmed hõlmavad näiteks tulemüüride, krüpteerimistehnoloogia, turvaserverite, paroolide ning muude juurdepääsukontrollide ja autentimisviiside rakendamist. Kuna meie teenused on suunatud üle 16-aastastele kasutajatele, kontrollime ühe meetmena ka isikute vanust.

Ent pidage meeles, et mitte ükski elektrooniline andmete edastamise või talletamise vahend ei ole 100% turvaline. Seetõttu, hoolimata meie kehtestatud turvameetmetest, mille abil teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada, et andmed mitte kunagi kaotsi ei lähe, neid ei kuritarvitata ega muudeta. Kui te usute, et teie isikuandmete puutumatust on rikutud, siis võtke meiega ühendust peatükis „Meie kontaktandmed“ esitatud kontaktandmetel.

Kui selgub, et meie turvasüsteemi on rikutud, teavitame sellest nii teid kui ka asjaomaseid ametiasutusi, lähtudes kehtivast seadusest.

8. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid ei hoita alles kauem, kui on vajalik siinkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks või meile seadusest, juriidilistest kokkulepetest või siduvatest tegevuspõhimõtetest tulenevate kohustuste täitmiseks või vaidluste lahendamiseks. Me hoiame kasutajalt kogutud isikuandmeid alles ainult seni, kuni kasutaja konto on aktiivne, või seni, kuni vajame neid andmeid, et täita eesmärke, mille jaoks me need andmed kogusime, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

Me säilitame andmeid järgmisel viisil:

 • suletud kontode sisu kustutatakse kohe konto sulgemise kuupäeval ja konto sisu ei saa enam hiljem taastada;
 • konto kinnitamiseks esitatud dokumendiandmed kustutatakse konto sulgemise kuupäeval;
 • meie teenustega seotud andmete varukoopiaid hoitakse alles 3 kuud.

9. Meie kontaktandmed

Kui soovite oma õigusi teostada ja tutvuda isikuandmetega, mis me teie kohta kogunud oleme, või on teil küsimusi siinsete põhimõtete või Graspicu andmekaitse kohta, siis võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil support@graspic.app.

10. Nende põhimõtete muutmine

Võime oma põhimõtteid aeg-ajalt uuendada. Teavitame teid muudatuste jõustumisest e-posti teel ja/või meie teenuste keskkonnas kuvatava silmatorkava teate kaudu. Ühtlasi uuendame käesoleva dokumendi alguses olevat viimatise uuendamise kuupäeva.

Soovitame teil meie andmekaitsepõhimõtted regulaarselt üle vaadata, juhuks kui oleme neid muutnud. Põhimõtetes tehtud muudatused jõustuvad alates nende postitamisest sellel veebilehel. Kui te pärast muudatuste jõustumist jätkate meie teenuste kasutamist, siis tähendab see, et olete nende muudatustega nõustunud.