fbpx
×

Kasutustingimused

Viimati uuendatud 11. juunil 2021

Esitame käesolevaga kasutustingimused (edaspidi „leping“), millega reguleeritakse mobiilirakenduse Graspic ja/või veebilehe https://www.graspic.app/ ning nende kaudu teile pakutavate vahendite ja teenuste kasutamist (edaspidi koos „teenused“). Käesoleva lepingu tähenduses viitavad mõisted „meie“ ja „Graspic“ Eesti äriseadustiku alusel registreeritud ettevõttele Graspic OÜ, mille registrikood on 14611405. Meie teenuste eesmärk on pakkuda vanematele usaldusväärset ja turvalist mobiilirakendust lapse elu eriliste hetkede kokkukogumiseks ja korrastamiseks ning nende hetkede privaatseks jagamiseks pereliikmetega.

Teenuseid ei tohi kasutada mistahes muul otstarbel, sealhulgas kaubanduslikel eesmärkidel. 

Käesolevat lepingut, meie andmekaitse- ja küpsiste kasutamise põhimõtteid ning kõiki muid tingimusi, eeskirju ja suuniseid, milles käsitletakse meie teenuseid, nimetatakse ühiselt „õiguslikeks tingimusteks“. Iga kord, kui pääsete meie teenustele ligi, kasutate ja/või külastate neid, nõustute kaudselt ja sõnaselgelt järgima meie õiguslikke tingimusi. Kui te ei soovi meie tingimusi järgida, ärge kasutage ega külastage meie teenuseid ega püüdke neile ligi pääseda. Teenused on kättesaadavad ainult isikutele, kes on vähemalt 16 aastat vanad. 

Käesolev leping toimib meievahelise juriidilise lepinguna, mille raames meie pakume teenuseid ja teie kasutate teenuseid. Kuna tegemist on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõttega, kohaldatakse käesoleva lepingu suhtes Eesti Vabariigi õigust, kuid samuti kohaldatakse sellele kohalikust tarbijakaitseõigusest tulenevat kohustuslikku õiguskaitset. 

Teenustes sisalduv sisu

Vastutus teenuste kasutamise ja teie poolt lisatud sisu eest lasub teil, sealhulgas lasub teil asjakohaste seaduste, eeskirjade ja õigusnormide järgimise kohustus. Üles tuleks laadida ainult sisu, mille teistega jagamisel tunnete end mugavalt ja mille puhul tunneksite end mugavalt, kui sellist sisu jagataks teie kohta.

Teenuste kaudu postitatud või teie poolt teenuste kaudu saadud sisu või materjalide kasutamine või neile tuginemine toimub omal vastutusel. Me ei kiida heaks, toeta, esinda ega taga teenuste kaudu postitatud sisu ega teabe täielikkust, õigsust, täpsust ega usaldusväärsust ega anna heakskiitu neis väljendatud seisukohtadele. 

Mõistate, et võite teenuseid kasutades puutuda kokku ebatäpse või muul viisil sobimatu sisuga või mõnel juhul postitustega, mis on valesti märgistatud või muul viisil petlikud. Igasuguse sisu eest vastutab ainuisikuliselt nimetatud sisu loonud isik. Meil ei pruugi olla võimekust jälgida või kontrollida teenuste kaudu postitatud sisu, seega ei saa me endale sellise sisu eest vastutust võtta.

Jätame endale õiguse eemaldada lepingut rikkuva sisu, sealhulgas juhul, kui tegemist on näiteks autoriõiguste või kaubamärgi rikkumisega, teise isikuna esinemise, õigusvastase käitumise või ahistamisega. 

Meie teenustes mistahes sisu postitamisel tuleb järgida järgmisi eeskirju:

 • käituda kõigi teiste kasutajate suhtes lugupidavalt ja viisakalt.
 • Postitada ei ole lubatud järgmist:
 • mistahes sisu, kus käsitletakse teie või kolmandate osapoolte isikuandmeid; 
 • isiklikud rünnakud või sisu, mis on teiste teenusekasutajate või mistahes isikute või nende isiklike veendumuste või arvamuste suhtes ülekohtune, ahistav või solvav; 
 • mistahes sisu, mis sisaldab viirust, ussviirust, pahavara, Trooja hobust või mõnda muud kahjulikku või laastavat elementi või paigaldab mõne nimetatud elementidest;
 • mistahes sisu, mis on spämm, masintekkeline või juhuslikult genereeritud või mis sisaldab ebaeetilist või soovimatut kaubanduslikku sisu, mille eesmärk on suunata ümber kolmandate osapoolte veebisaitidele, tõsta kolmandate osapoolte veebisaitide reitingut otsingumootorites, toetada õigusvastast tegevust (näiteks andmepüük) või eksitada teabe saajat postitatud sisu allika osas (näiteks tüssamine);
 • mistahes sisu, mis on pornograafiline, vägivaldne või rikub mistahes isiku õigust eraelu puutumatusele või andmekaitseõigusi;
 • mistahes sisu, mis võib olla ebaseaduslik või vastuolus hea usu üldise põhimõttega;
 • reklaamid ja pakkumised;
 • mistahes sisu, mis rikub Graspicu või mistahes kolmanda osapoole mistahes intellektuaalomandiõigust;
 • mistahes avaldus, milles väidetakse otseselt või kaudselt, et teie mistahes tegevustele on andnud heakskiidu mõni teine teenuste kasutaja, Graspic või Graspicu kliendid, juhtkond, esindajad või töötajad.
 • Ärge tehke ühtegi muud tegevust, mida Graspic võib põhjendatult pidada ebasobilikuks või kuritahtlikuks, sealhulgas (kuid mitte ainult) Graspicu, selle juhtkonna, töötajate või esindajate vastu suunatud mistahes rünnak või ülekohtune või agressiivne käitumine. 

Kui usute, et mistahes postitatud sisu rikub mõnda teie õigust, võtke palun meiega ühendust aadressil support@graspic.app. 

Teie konto 

Meie teenuste raames rakenduse kasutamiseks tuleb teil luua endale isiklik konto. Teil lasub vastutus oma isikliku konto ja kogu sellel toimuva tegevuse eest, seega tarvitage tugevat salasõna, mida kasutate ainult selle konto jaoks. Me ei saa vastutada ega vastuta mistahes kahju eest, mis tuleneb eespool sätestatu täitmata jätmisest.

Nimetatud isikliku konto avamiseks tuleb läbida veebipõhine registreerimisprotsess, mille käigus tuleb sisestada kehtiv isiklik e-posti aadress, parool ja kogu ülejäänud nõutud teave. Registreerimisel esitatud teave peab olema tõene, täpne ja täielik. Samuti lasub teil kohustus hoida nimetatud teavet ajakohastatuna. 

Teil on võimalik juhtida suuremat osa teenuste kaudu saadud teavitustest. Võib-olla tuleb meil saata teile teatavat tüüpi teavitusi, näiteks teenust käsitlevad teadaanded ja haldussõnumid. Nimetatud teavitused loetakse teenuste ja teie konto osaks ning teil ei pruugi olla võimalik nende saamisest loobuda.

Teenuste kasutamise litsents

Graspic annab teile meie teenustele ligi pääsemiseks ja nende kasutamiseks tühistatava mitteülekantava lihtlitsentsi. Nimetatud litsentsi ainus eesmärk on võimaldada teil Graspicu pakutavaid teenuseid käesolevas lepingus lubatud viisil kasutada ja neist kasu saada. 

Autoriõigused ja kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik meie teenuste raames kuvatavad materjalid, sealhulgas (kuid mitte ainult) logod, marginimed, kujutised, disain, fotod, videolõigud, kirjalikud ja muud materjalid kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, teenindusmärgi, kujunduse ja/või muude intellektuaalomandiõigustega, mida omab või kontrollib Graspic või mis on Graspicule litsentsitud, hoolimata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata (edaspidi „intellektuaalomand“). Meie teenused tervikuna on kaitstud autoriõiguste ja kaubamärgiga.

Meie teenuste raames ei tohi midagi tõlgendada meie teenuste raames kuvatava või neis kasutatud mistahes intellektuaalomandi kohta kaudselt, estoppeli kaudu või muul viisil mistahes litsentsi või kasutusõiguse andmisena ilma intellektuaalomandi omaniku eelneva kirjaliku loata. Me rakendame oma intellektuaalomandi õigust seadusega lubatud maksimaalses ulatuses. Graspicu nime ega logo ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku loata kasutada ühelgi viisil, sealhulgas reklaamides ja kuulutustes, mis on seotud meie teenustes materjalide levitamisega. Graspic keelab mistahes Graspicu logo kasutamise lingi osana mistahes teenusele või teenuselt viitamiseks, välja arvatud juhul, kui Graspic on nimetatud lingi eelnevalt kirjalikult heaks kiitnud. Graspicu intellektuaalomandi õigustatud kasutamiseks (fair use) tuleb viidata intellektuaalomandi omanikule. Muud teenuste raames mainitud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla nende vastavate omanike intellektuaalomand.

Viited kolmandate osapoolte teenustele

Meie teenused võivad sisaldada viiteid (linke) teenustele, mida meie ei oma ega käita. Sellised viited on esitatud üksnes suunaval eesmärgil. Graspic ei jälgi ega kontrolli väliseid teenuseid ega vastuta nende sisu eest. Kui Graspic lisab viiteid välistele teenustele, ei tähenda see mistahes viisil heakskiitu meie teenustes olevale materjalile ega sponsorlust, kuuluvust ega seotust materjali omaniku, käitaja või sponsoriga, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt öeldud teisiti; samuti ei tähenda Graspicu poolt linkide lisamine, et Graspicul on õigus kasutada lingitud teenustes kajastuda võivat mistahes kaubanime, kaubamärki, logo, seaduslikku või ametlikku pitserit või autoriõigusega kaitstud sümbolit.

Lahtiütlus 

Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, tehakse meie teenused ning koos meie teenustega või meie teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud materjalid ja mistahes sisu või funktsioonid kättesaadavaks „nagu on“ ja parasjagu kättesaadaval kujul ning nendega ei kaasne ühtegi otsest ega kaudset garantiid. Ütleme rakenduva õiguse kohaselt lubatud maksimaalses ulatuses lahti kõigist seadusega ettenähtud, otsestest või kaudsetest garantiidest. 

Me ei anna garantiid, et meie teenused ning meie teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud mistahes sisu või funktsioonid toimivad katkematult ja vigadeta, et defektid parandatakse viivitamatult ning et need ei sisalda kahjulikke komponente. 

Vastutuse piiramine 

Graspic ei vastuta rakenduva õiguse kohaselt lubatud maksimaalses ulatuses mistahes kaudsete, kõrval-, eriliste, kaasuvate või karistusliku iseloomuga kahjude eest ega mistahes otseselt või kaudselt kaotatud kasumi või saamata jäänud tulu eest ega andmete, kasutuse või firmaväärtuse kaotamise ega muude immateriaalsete kahjude eest, mis on tingitud (a) teie poolt meie teenustele ligi pääsemisest või nende kasutamisest või meie teenustele juurdepääsu või nende kasutamise võimaluse puudumisest; (b) mistahes kolmanda isiku käitumisest või sisust meie teenustes, sealhulgas (kuid mitte ainult) teiste kasutajate või kolmandate isikute laimav, solvav või ebaseaduslik käitumine; (c) teenuste kaudu saadud mistahes sisust või (d) teie edastustele või sisule volitamata juurdepääsust, nende volitamata kasutamisest või muutmisest. 

Kahju hüvitamine

Te nõustute kaitsma Graspicut, hüvitama Graspicule ning hoidma Graspicut kõigi ja mistahes nõuete, kahju ja kulude eest, sealhulgas advokaaditasude eest, mis on tingitud (a) meie teenuste kasutamisest või või seotud nende kasutamisega; (b) teiepoolsest lepingu rikkumisest ja/või (c) teie poolt teenuste kaudu avaldatud sisust, kusjuures Graspic jätab endale õiguse lahendada mistahes eespool nimetatud nõude teie eelneva loata ning paluda teilt taolise kaitse- või kokkuleppemenetluse korral abi.

Lepingu lõpetamine 

Võite lõpetada lepingu Graspicuga mistahes hetkel, deaktiveerides selleks oma kontod ja lõpetades teenuste kasutamise. 

Meil on õigus teie konto peatada või sulgeda või lõpetada teile kõigi või osade teenuste pakkumine mistahes ajahetkel mistahes põhjusel või ühegi põhjuseta, sealhulgas juhul (kuid mitte ainult), kui meil on alust arvata järgnevat: (i) te olete rikkunud käesolevat lepingut; (ii) te seate meid ohtu või võimalikku õiguslikku riskipositsiooni; (iii) teie konto tuleb õigusvastase käitumise tõttu eemaldada; (iv) teie konto tuleb pikaajalise tegevusetuse tõttu eemaldada või (v) teile teenuste osutamine ei ole enam meie jaoks majanduslikult tasuv. Teeme mõistlikud jõupingutused, et teavitada teid sellest olenevalt olukorrast kas teie kontoga seotud e-posti aadressi kaudu või järgmisel korral, kui proovite oma kontole sisse logida. Kui olete seisukohal, et teie konto suleti ekslikult, võtke palun meiega ühendust aadressil support@graspic.app. 

Muudatused lepingus 

Me võime käesolevat lepingut aeg-ajalt vastavalt oma äranägemisele muuta. Muudatused ei ole tagasiulatuvad ning meie ja teie vahelist suhet reguleerib lepingu kõige ajakohasem versioon, mis on alati kättesaadav meie veebilehel graspic.app. Kui muudatusi ei tehta juriidilistel põhjustel ja need ei hõlma uusi funktsioone, teavitame teid kõigist käesolevas lepingus tehtavatest muudatustest, mis mõjutavad käesoleva lepingu mõne osapoole õigusi või kohustusi, ette 30 päeva enne nende jõustumist näiteks teenuse kaudu esitatud teavituse või teie kontoga seotud e-posti aadressile saadetud kirja teel. Kui jätkate pärast muudatuste jõustumist teenustele ligipääsemist või nende kasutamist, kohustute te järgima muudetud lepingut.

Juhul kui mõni käesoleva lepingu säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, piiratakse nimetatud sätet või eemaldatakse see minimaalselt vajalikus ulatuses ning ülejäänud lepingu sätted jäävad täiel määral jõusse. Kui Graspic ei suuda mõnda käesolevas lepingus käsitletud õigust või sätet jõustada, ei loeta seda nimetatud õigusest või sättest loobumiseks.